در صورت تایید مقاله ارسالی افراد توسط هیئت علمی، در پایان هر سال شمسی، گواهینامه تایید پذیرش علمی برای هر مقاله صادر می گردد. و کتاب مجموعه مقالات علمی نیز به صورت جداگانه و دسته بندی شده در هر حوزه به چاپ خواهد رسید و در کنفرانس های آموزشی حضوری این مرکز توزیع خواهد شد.

در صورتیکه خواهان دریافت هر یک از موارد ذکر شده هستید درخواست خود را به پست الکترونیک ذیل ارسال نمائید:

info@WikiMaghale.ir